Iekšējās kārtības noteikumi

 

PLEASE COPY TEXT AND USE GOOGLE TRANSLATE 

ПОЖАЛУЙСТА, скопируйте текст и для перевода используйте GOOGLE TRANSLATE

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI GALERIJAS “BIRKENFELDS” APMEKLĒTĀJIEM

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu mērķis ir informēt galerijas apmeklētājus un darbiniekus par nosacījumiem, kas jāievēro mākslas galerijā “Birkenfelds”. Šo noteikumu ievērošana vērsta uz galerijas īpašuma, klientu īpašuma, kultūrvēsturiskā mantojuma un mākslas darbu saglabāšanu, sabiedriskās kārtības un publiskās uzvedības normu nodrošināšanu galerijas telpās, kā arī patīkama un kvalitatīva galerijas apmeklējuma sekmēšanu visām apmeklētāju grupām.

2.Galerijas darbiniekiem ir tiesības un pienākums sniegt informāciju, palīdzot apmeklētājiem, sadarbības partneriem un klientiem problēmu gadījumā, kā arī aizrādīt par šo noteikumu pārkāpumiem vai sastādīt aktu (ziņojumu) par noteikumu pārkāpumiem.

II.  Galerijas pieejamība

3. Mākslas galerija “Birkenfelds” ir pieejama apmeklētājiem darba laikā, kas ir publiski izziņots galerijas mājas lapā www.birkenfelds.lv . Ārpus galerijas darba laika apmeklētāju vai klientu atrašanās galerijā iespējama tikai, iepriekš saskaņojot ar galerijas vadību.

4. Galerijas apmeklējums iespējams, iepriekš saskaņojot apmeklējumu pa galerijas mājas lapā norādītajiem tālruņiem vai elektroniski.

5. Galerijas telpās ir atļauts pārvietoties ar bērnu ratiņiem, bet personām ar īpašām vajadzībām ekspozīcijā atļauts pārvietoties ratiņkrēslā, nebojājot izstāžu un ekspozīciju objektus vai konstrukcijas. Personām ar īpašām vajadzībām ir tiesības ierasties ar pavadoni vai lūgt galerijas personālu veikt pavadoņa funkciju ekspozīcijas apskates laikā.

6. Galerijas apmeklētājiem ir tiesības izmantot liftu.

7. Galerija vai tā ekspozīcija izņēmuma kārtā var tikt slēgtas apskatei:

7.1. izstāžu un ekspozīciju vai atsevišķu eksponātu maiņas periodā;

7.2. valsts amatpersonu vizīšu laikā;

7.3. nomas pasākumu montāžas, norises un demontāžas laikā;

7.4. drošības apsvērumu dēļ;

7.5. tehnisku iemeslu dēļ.

8. Informācija par galerijas slēgšanas gadījumiem tiek publicēta galerijas mājaslapā www.birkenfelds.lv.

 

III. Vispārīgie noteikumi apmeklētāju rīcībai

9. Galerijas telpās ir aizliegts:

9.1. ienest ieročus, eksplozīvas, uzliesmojošas vielas; 

9.2. ienest stipri smakojošus, smērējošus, priekšmetus;

9.3. gulēt uz sēdmēbelēm;

9.4. izvietot plakātus vai citus paziņojumus, izplatīt vai pārdod iespieddarbus vai suvenīrus bez saskaņojuma ar galerijas administrāciju;

9.5. vākt līdzekļus labdarībai vai veikt galerijas apmeklētāju aptaujas vai viedokļu izpēti bez saskaņojuma ar galerijas vadību;

9.6. trokšņot vai veikt citas darbības, kas traucē galerijas apmeklētājus;

9.7. izmest atkritumus tam neparedzētās vietās;

9.8. ierasties smērējošā vai smakojošā apģērbā;

9.9. ierasties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas. Izņēmums alkoholiskos dzērienu lietošanai ir izstāžu atklāšanas, kas tiek saskaņotas ar galerijas vadību.

9.10. veikt profesionālu fotografēšanu, filmēšanu, radio vai televīzijas ierakstīšanu bez galerijas administrācijas rakstiskas atļaujas;

9.11. ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot asistentus suņus – pavadoņus, kuri pavada personas ar funkcionāliem ierobežojumiem (suni var izmantot par suni pavadoni vai suni asistentu, ja suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība, kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās");

9.12. bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces.

10. Galerijas “Birkenfelds” telpās ir aizliegts:

10.1. ienest lietussargus, balonus, dronus, skrituļdēļus, skrejriteņus, velosipēdus, liela izmēra bagāžu, koferus, ceļojumu somas, mugursomas.

10.2. ienest ēdienus un dzērienus, ēst un dzert;

10.3. aizskart mākslas darbus, ieskaitot to noformējumu (rāmji, postamenti, vitrīnas u.c.);

10.4. aiztikt un pārvietot telpu iekārtojuma priekšmetus;

10.5. aizskart telpu dekoratīvo apdari;

10.6. bojāt grīdas segumu;

10.7. patvarīgi atvērt logus un durvis

10.8. pārvietoties ar skrituļslidām.

10.9. Pieaugušajam, kuri ierodas galerijā kopā ar bērniem, ir pienākums uzraudzīt bērnus un nodrošināt bērnu drošību, tai skaitā – neļaut bērniem stāvēt kājās uz galerijas sēdmēbelēm un bez pieaugušo klatbūtnes tuvoties  galerijas stāva norobežojošajām margām, ar savu rīcību traucēt citus galerijas apmeklētājus vai darbiniekus, kā arī sēdēt vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam.

11. Fotografēšana un filmēšana galerijas telpās

11.1. Ja atsevišķos gadījumos nav izziņots savādāk, galerijas ekspozīcijās un izstādēs ir atļauta amatierfotografēšana un amatierfilmēšana ar viedtālruni vai fotoaparātu privātām vajadzībām bez zibspuldzes, bez statīva, u. tml. palīgaprīkojuma, kā arī bez rekvizītiem, grimēšanās, frizūras veidošanas vai pārģērbšanās. Publiskojot fotografēto vai filmēto nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzības likuma izpratnē.

11.2. Profesionāla fotografēšana vai profesionāla filmēšana, fotosesijas, fotografēšana ar rekvizītiem un tērpos (tai skaitā privātām vajadzībām) un filmēšana ir atļauta ar galerijas administrācijas rakstisku atļauju.

11.3. Fotosesija galerijas telpās notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties pa mājas lapā norādīto tālruni vai e-pastu, vismaz vienu darba dienu iepriekš. Galerijai ir tiesības atteikt pakalpojumu, ja fotografēšanās vēlamajā laikā traucē citus apmeklētājus vai galerijas plānoto pasākumu norisi.

11.4. Fotografēšanai drīkst izmantot fotoaparātu ar statīvu, taču aizliegts izmantot ar kamerām aprīkotus dronus, „selfiju” statīvus un tamlīdzīgas palīgierīces.

11.5. Ja fotosesijas laikā plānots pieslēgt papildu apgaismojumu vai citu tehniku galerijas elektrotīklam, tas iepriekš jāsaskaņo ar galeriju. Galerijai ir tiesības atteikt pakalpojumu, ja apmeklētāja izmantotās tehnikas tehniskie parametri vai jauda neatbilst galerijas elektroinstalācijas kapacitātei vai tiek konstatēts, ka var tikt apdraudēta galerijas ugunsdrošība.

11.6. Fotosesijas dalībniekiem ir pienākums ievērot drošības noteikumus, kā arī ievērot sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas. Fotosesijas vieta ir jāatstāj tīra un kārtīga.

11.7. Fotosesijas dalībniekiem aizliegts aizskart un apdraudēt mākslas darbus un galerijas mantu, kā arī trokšņot vai citādi traucēt citus apmeklētājus.

11.8. Fotosesijas dalībniekiem ir pienākums ņemt vērā visas galerijas darbinieku prasības un aizrādījumus.

11.9. Fotosesijas organizētājs ir atbildīgs par fotosesijas dalībnieku uzvedību un rīcību. 

12. Sabiedriskā drošība:

12.1. Par jebkuru negadījumu, t.sk. zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu vai dažāda veida draudiem (piem., aizdomīgu bezsaimnieka priekšmetu atrašanu), nekavējoties jāpaziņo galerijas vadītājam.

12.2. Lai saņemtu pazaudētos priekšmetus, kas atrasti galerijas telpās, jāvēršas pie galerijas vadītāja.

12.3. Trauksmes paziņojuma gadījumā apmeklētājiem, saglabājot mieru, nekavējoties jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un galerijas darbinieku norādēm.

IV. Noslēgums

13. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī jebkurus citus galerijas darbinieku norādījumus.

14. Galerijas darbinieki ir tiesīgi veikt konkrētas darbības (brīdināt, izraidīt no teritorijas vai telpām, konfiscēt lietas, kas neatbilst galerijas noteikumiem) vai uzaicināt varas pārstāvjus (policiju u. tml.) iesaistīties incidentu risināšanā.

15. Galerija neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkādu iemeslu dēļ nodarīti galerijā bez uzraudzības atstātām apmeklētāju personīgajām mantām.

16. Galerija neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.

17. Sūdzības un ierosinājumus iespējams iesniegt galerijas darbiniekiem vai arī rakstot uz e-pastu info@birkenfelds.lv.

Uzmanību! Lai veiktu galerijas eksponātu uzraudzību galerijas telpās notiek video filmēšana. Atbildīgais : SIA Birkenfelds