Noteikumi

 

Pirms izsoles Pircējam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti. Pircējam ir jāņem vērā, ka Galerija Birkenfelds piedāvā Loti izsolē tādā izskatā un saglabātības stāvoklī, kādā tā ir saņemta no Pārdevēja. Pretenzijas pēc pirkuma izdarīšanas netiek pieņemtas.

SIA “ Birkenfelds”, turpmāk tekstā – “Galerija Birkenfelds”, organizē izsoles, kuru noteikumi ir veidoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Turpmāk minētie noteikumi regulē attiecības starp Galeriju Birkenfelds kā pārdevēja labā strādājošu starpnieku un pircēju.

Izsoles noteikumos lietoto terminu paskaidrojums:

“Lote” – jebkurš priekšmets, kuru Galerija Birkenfelds piedāvā pārdot izsolē un kuram ir piešķirts Lotes numurs jebkurā dokumentā vai katalogā;

“Pārdevējs” – persona, kas nodod Loti Galerijā Birkenfelds tālākai pārdošanai un apliecina, ka viņam ir pilnīgas tiesības Loti pārdot.

“Pircējs” – persona, kas veic augstāko solījumu par izsolē piedāvāto Loti.

“Promesošā solīšana” – ja Pircējs nepiedalās izsolē personīgi un nevēlas vai nevar to veikt ar pilnvarotās personas starpniecību, Pircējs var piedalīties izsolē rakstiski vai pa telefonu t.s. Promesošā solīšanā.

“Sākuma cena” – cena, ar kuru sākās solīšana. Sākuma cena ir minēta Lotes aprakstā katalogā. Sākuma cena ir norādīta Eiro (EUR)

“Āmura cena” – augstākā solījuma summa par Loti, kuru apstiprina izsoles vadītājs.

“Komisijas nauda” – summa, kas sastāda procentus no Āmura cenas, kuru jāmaksā par Galerijas Birkenfelds pakalpojumiem.

“Viltojums” – tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālajam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.

"Novērtējums" - Galerijas Birkenfelds viedoklis par Lotes iespējamo zemāko un augstāko cenu. Novērtējums ir norādīts diapazonā no - līdz un tam ir informatīva nozīme. Nosakot novērtējumu ir ņemti vērā tādu pašu vai līdzīgu darbu cenas tirgū, taču tas nenozīmē, ka Lotes pārdošanas cena izsolē sakritīs ar novērtējumā minēto.

“Rezervētā cena” vai “Rezerve” – konfidenciāla summa, par kuru vienojās Izsoļu nams un Pārdevējs (tā ir augstāka par izsoles katalogā norādīto Sākuma cenu). Zemāk par šo summu, Lote netiek pārdota. Katalogā Lotes, kurām ir rezervētā cena, tiek atzīmētas ar zīmi “R” vai "Rezerve". Ja Lotei šāda simbola nav, tas nozīmē, ka nav Rezerves cenas.

 

1. Piedalīšanās izsolē

1.1.     Piedalīšanās izsolē ir iespējama, veicot iepriekšēju reģistrāciju galerijā Birkenfelds, atsūtot reģistrācijas anketu pa pastu, e-pastu vai reģistrējoties interneta vietnē www.birkenfelds.lv. Pēc reģistrācijas interneta vietnē, Pircējam tiek piešķirts izsoles dalībnieka numurs. Saņemot dalībnieka numuru Pircējam ir tiesības piedalīties izsoles un piedāvāt savu cenu, paaugstinot Lotes cenu par noteiktiem soļiem, kā arī iespējams norādīt maksimālo cenu, kuru Pircējs ir gatavs maksāt par attiecīgo Loti.

1.2.     Pirms izsoles Pircējam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti. Pircējam ir jāņem vērā, ka Galerija Birkenfelds piedāvā Loti izsolē tādā izskatā un saglabātības stāvoklī, kādā tā ir saņemta no Pārdevēja. Kļūdas izsoles darbu katalogā ir iespējamas, tāpēc Pircējam rūpīgi jāiepazīstas ar Loti pirms izsoles. Pretenzijas pēc pirkuma izdarīšanas netiek pieņemtas.

1.3.     Ja izsole notiek galerijā, izsoles dienā Pircējs, ņemot līdzi personas apliecinošus dokumentus ierodas izsoles vietā un pirms izsoles sākuma saņem numurētu lāpstiņu. Katrs Pircējs drīkst izmantot tikai savu numurēto lāpstiņu un nedrīkst to nodot citam. Rūpējoties par drošību un ērtības labad, izsoles laikā Lotes var tikt demonstrētas, izmantojot video vai foto slaidus. Šajā gadījumā Pircējam ir jāņem vērā, ka dabā Lote var izskatīties citādi. Pretenzijas pēc pirkuma izdarīšanas netiek pieņemtas. Ja Pircējs piedalās izsolē ar interneta starpniecību, pirmajā reizē ir jāveic reģistrācija vietnē www.birkenfelds.lv un viņš var piedalīties izsolē. Jau reģistrētiem Pircējiem jāveic tikai autorizācija.

1.4.     Izsoles laikā izsoles vadītājs nosauc Lotes Sākuma cenu. Paceļot numurēto lāpstiņu Pircējs var piedāvāt pirkt Loti par Sākuma cenu vai palielināt Lotes Sākuma cenu par noteiktu naudas summu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām izsoles soļu likmēm. Ja izsole notiek internetā Pircējs apstiprina izvēlēto summu aktivizējot taustiņu Solīt.

1.4.1. Atsevišķos gadījumos Lotei var būt noteikta Rezervētā cena un to nevar iegādāties par Sākuma cenu.

1.4.2. Ja Lotei ir noteikta Rezervētā cena un izsoles gaitā tā netiek sasniegta, Lote netiek pārdota.

1.5.     Ja divas vai vairāk personas sola vienlaicīgi un ir grūti izšķirt, kuram dot priekšrocību, Lote atkārtoti tiek piedāvāta izsolē ar pēdējo solīto cenu, vai tiek veikta izloze. Gadījumā, ja izsoļu vietnē www.birkenfelds.lv par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam piedāvājumam, kas pēc likmes izdarīšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

1.6.     Pircējs var mutiski apturēt izsoles vadītāju un aizrādīt, ja izsoles vadītājs nav pamanījis Pircēja solīto cenu, Šajā gadījumā Lote tiek piedāvāta izsolē, nosaucot cenu, kura nav pamanīta iepriekšējā solīšanā, bet tikai ar nosacījumu, ka tā ir lielāka par pēdējo solīto cenu.

1.7.     Pircējiem, kuri piedalās izsolē ar interneta starpniecību, tiek piemēroti tie paši nosacījumi, kas Pircējiem izsoles zālē.

1.8.     Lote ir pārdota, kad ar trešo āmura piesitienu izsoles vadītājs apliecina augstākā piedāvājuma pieņemšanu. No šī brīža tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums, bet īpašuma tiesības pāriet Pircējam tikai pēc visu šajos noteikumos minēto maksājuma veikšanas pilnā apjomā. Internetā izsoles vadītāja funkcijas veic programma, kas fiksē noteiktā laikā iesniegto cenu. Ja noteiktā laikā pēc Pircēja piedāvātās cenas nav citu augstākas cenas piedāvājumu, tālākā Lotes izsole tiek apturēta un Lote skaitās pārdota Pircējam.

1.9.   Izsoles laikā izsoles vadītājam ir tiesības mainīt izsoles kārtību un izsolīt Loti ar augšupejošu vai lejupejošu soli.

1.10.   Izsoles laikā izsoles vadītājam ir tiesības mainīt Lotes Sākuma cenu, apvienot, dalīt un mainīt Lotes. Izsoles vadītājs var izņemt Loti no pārdošanas jebkurā brīdī, kā arī ignorēt vai nepieņemt izsoles dalībnieka piedāvāto soļa likmi.

1.11.   Ja Pircējs sešu mēnešu laikā kopš izsoles notikšanas brīža pierāda, ka nopirktā Lote ir Viltojums, Pircējam ir tiesības pieprasīt šī darījuma anulēšanu. Pārdevēja pienākums ir pārskaitīt saņemto naudas summu Pircējam.

1.12.   Ja Lote ir atzīta par Viltojumu, Galerija Birkenfelds viena gada (pēc īpaši sastādīta atmaksas grafika) atmaksā Pircējam tā samaksāto Komisijas naudu no Āmura cenas.

2. Promesošā solīšana

2.1.     Ja Pircējs nevar piedalīties izsolē personīgi vai darīt to ar savas pilnvarotās personas starpniecību, izsolē ir iespējams piedalīties t.s. Promesošā solīšanā. Promesošā solīšana ir veicama rakstiski vai izmantojot telefona sakarus.

2.2.     Pircējs, kurš plāno piedalīties Promesošā solīšanā pa telefonu vai rakstiski, reģistrējoties aizpilda Promesošā pircēja reģistrācijas formu. Ja Pircējs ir pārliecināts, ka izsoles laikā ar viņu nevarēs sazināties izmantojot telefona vai interneta sakarus, Pircējs reģistrācijas formā norāda maksimālo cenu, kādu gatavs samaksāt par Loti.

2.3.     Izsoles laikā izsoles vadītāji telefoniski sazinās ar tiem Promesošiem Pircējiem, kuri par Loti piedāvājuši augstāko cenu.

2.4.     Ja Promesošās solīšanas laikā Galerijas Birkenfelds pārstāvji nevar sazināties ar Pircēju izmantojot telefona sakarus, vai nezināmu iemeslu dēļ telefona sakari pārtrūkst, Galerijai Birkenfelds nav tiesības pārsniegt Pircēja norādīto maksimālo cenu.

2.5.     Ja Promesošā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc Pircēja reģistrācijas formas iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

2.6.    Ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā Promesošais pircējs un Pircējs, kurš piedalās izsolē personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, bet izsoles vadītājs nevar sazināties ar Promesošo pircēju, priekšroka tiek dota Pircējam, kurš ir ieradies personīgi vai Pircēja pilnvarotai personai. Pircējam, kas sola internetā, ir tādas pašas tiesības, kā Pircējam zālē.

2.7.     Ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā Promesošais pircējs un Pircējs, kurš piedalās izsolē personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota Pircējam, kurš ir ieradies personīgi vai Pircēja pilnvarotai personai.

 2.8.     Promesošā Pircēja noteiktā maksimālā cena netiek izpausta.          

3. Izsoles soļu likmes

3.1. Izsoles dalībniekam ir jāiepazīstas ar izsoles soļu likmēm:

Līdz 200 EUR – solis 10 EUR
No 201 EUR līdz 500 EUR –  solis 20 EUR
No 501 EUR līdz 1000 EUR – solis 50 EUR
No 1001 EUR līdz 2 000 EUR – solis 100 EUR
No 2001 EUR līdz 5 000 EUR – solis 200 EUR
No 5 001 EUR līdz 10 000 EUR – solis 250 EUR
No 10 001 EUR līdz 50 000 EUR – solis 500 EUR

          Virs 50 001 EUR– solis 1000 EUR

 3.2. Soļa likmi izsoles laikā var noteikt izsoles vadītājs.

4. Samaksa par pirkumu

          4.1. Pircējs veic samaksu izsoles dienā vai arī ne vēlāk kā 5 bankas darba dienu laikā pēc izsoles.

          4.2. Pircēja pienākums ir samaksāt Lotes Āmura cenu un Komisijas naudu sekojošā apmērā :

a) no Āmura cenas līdz  30 000 EUR komisijas naudu 18% apmērā.

 Piemēram, no Āmura cenas 500 EUR, komisija ir 90 EUR

b) no Āmura cenas virs  30 001 EUR komisijas naudu 12% apmērā

Aprēķins tiek veikts sekojoši: No summas līdz 30 000 EUR tiek iekasēti 18%, tad tiek iekasēti 12% no summas, kas pārsniedz 30 001 EUR.

c) Minimālā Komisijas nauda par Loti nevar būt mazāka par 15 EUR

d) Pilsētas izsolē komisijas maksa ir 10%

4.3.     Samaksa par Loti tiek veikta:

            a) maksājot skaidrā naudā, bet ne vairāk kā 7200 EUR;

  b) ar maksājumu kartēm. Šajā gadījumā tiks ieturēta papildus maksa par dokumentu noformēšanu 1.5% apmērā no darījuma summas.

            c) ar starpbankas pārskaitījumu;

Gadījumā, ja Pircējs samaksu veic, izmantojot b un c punktos minētās metodes, Lote nonāk Pircēja īpašumā tikai pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta Galerijas Birkenfelds kontā.

       4.4.    Pircējiem – juridiskajām personām visi maksājumi jāveic izmantojot starpbanku pārskaitījumu.

       4.5.    Ja Pircējs 5 bankas darba dienu laikā  pēc izsoles nesamaksā pilnu Āmura cenu un Komisijas naudu:

4.5.1. Galerija Birkenfelds pēc attiecīgas vienošanās ar Pārdevēju saskaņā ar šiem noteikumiem un Pārdevēja līgumu var  pieņemt lēmumu, ka izsole daļā par attiecīgo Loti tiek uzskatīta par nenotikušu.

4.5.2.  Galerija Birkenfelds un Pārdevējs var vienoties par kārtību, kādā no Pircēja tiek piedzīti zaudējumi.

4.6.     Galerijai Birkenfelds nav pienākums maksāt Pārdevējam pienākošos summu, ja Pircējs nespēj veikt pilnu Lotes Āmura  cenas samaksu.

4.7.     Galerijai Birkenfelds ir tiesības iekasēt soda naudu par maksājumu kavējumu 2% apmērā mēnesī no Lotes Āmura cenas plus Komisijas naudu par to, ka maksājums nav veikts savlaicīgi 5 bankas darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

4.8.     Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.

4.9.     Ja rēķinu apmaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, kavēto rēķinu iekasēšana var tikt nodota parādu piedziņas uzņēmumam.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies no šo Noteikumu ievērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

6.  Citi noteikumi

6.1 Galerija Birkenfelds ir tiesīga veikt iesniegto personas datu apstrādi, kā arī saņemt Pārdevēja un Pircēja datus no trešajām personām un apstrādāt tos. Izsoles laikā sazinoties ar Promesošo Pircēju telefona sarunas var tikt ierakstītas. Vairtāk informācijas skatiet sadaļā Konfidencialitāte.

6.2. Pārdevējam un Pircējam pirms izsoles ir pienākums iepazīties ar Izsoles noteikumiem.

6.3. Pircējs, reģistrējoties izsolei, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Izsoles noteikumu saturu un piekrīt tiem.

6.4. Ja Izsoles noteikumi ir tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tekstu tiek uzskatīts to teksts latviešu, bet to teksti citās valodās ir uzskatāmi tikai par teksta latviešu valodā tulkojumiem.

6.5. Izsoles noteikumi ir saistoši un attiecas ne tikai uz Pārdevēju un Pircēju, bet arī uz ikvienu Pircēja un Pārdevēja  pilnvarotu personu un tiesību pārmantotāju, neatkarīgi no jebkādām izmaiņām.

6.6. Virsraksti un numerācija Izsoles noteikumos iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Izsoles noteikumu teksta un jēgas skaidrošanai

6.7. Bez īpašas saskaņošanas ar Galeriju Birkenfelds izsoles laikā ir aizliegts fotografēt, filmēt un veikt audio ierakstus, lietot mobilos telefonus, rācijas un portatīvos datorus.

6.8. Galerija Birkenfelds nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas un citu no Galerijas Birkenfelds neatkarīgu apstākļu rezultātā.

6.9. Galerijai Birkenfelds ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos reklāmas materiālos.

6.10. Gadījumā, ja kombinētās izsoles laikā ( tad, kad tiek pieņemti solījumi izsoles zālē un internetā) rodās traucējumi interneta sakaros ( tehniski vai ļaunprātīgi uc.) un nav iespēja pieņemt likmes no izsoles dalībniekiem, kas sola internetā, izsoles vadītājs pieņem lēmumu:

a) izsole internetā tiek pārtraukta;

b) izsole zālē turpinās.Tiek pieņemti solījumi no dalībniekiem zālē un no promesošajiem solītājiem (pa telefonu un rakstiski);

C) nākamajā dienā pēc izsoles, tiek pieņemtas interneta solītāju pretenzijas vai solījumi, kurus nevarēja pieņemt  punktā 6.10 minēto iemeslu dēļ.

D) kad ir saņemti visi solījumi, izsoles vadītājs pieņem gala lēmumu un internetā publicē āmura cenu.

 

© SIA Birkenfelds 2016