Noteikumi

 

 IZSOLES NOTEIKUMI

 

Pirms izsoles Pircējam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti. Pircējam ir jāņem vērā, ka Galerija Birkenfelds piedāvā Loti izsolē tādā izskatā un saglabātības stāvoklī, kādā tā ir saņemta no Pārdevēja. Pēc pirkuma izdarīšanas pretenzijas netiek pieņemtas.

SIA “Birkenfelds”, turpmāk tekstā – “Galerija Birkenfelds”, organizē izsoles, kuru noteikumi ir veidoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Turpmāk minētie noteikumi regulē attiecības starp Galeriju Birkenfelds kā pārdevēja labā strādājošu starpnieku un pircēju.

Izsoles noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

“Lote” – jebkurš priekšmets (vai nekustamais īpašums), ko Galerija Birkenfelds piedāvā izsolē un kam ir piešķirts Lotes numurs jebkurā dokumentā vai katalogā;

“Pārdevējs” – persona, kas nodod Loti Galerijā Birkenfelds tālākai pārdošanai, vai izmanto Galerijas Birkenfelds mājas lapu www.birkenfelds.lv un izsoles platformu savas Lotes reklāmai un/vai pārdošanai. Pārdevējs apliecina, ka tam ir pilnīgas tiesības pārdot Loti.

“Pircējs” – persona, kas veic augstāko solījumu par izsolē piedāvāto Loti;

“Promesošā solīšana” – ja Pircējs nevar ierasties izsolē personīgi un nevar to uzticēt savai pilnvarotai personai, Pircējs var piedalīties izsolē atstājot rakstisku rīkojumu vai izmantojot telefonu;

“Sākuma cena” – cena, ar kuru sākas solīšana; Sākuma cena ir minēta Lotes aprakstā katalogā un norādīta eiro (EUR);

“Āmura cena” – augstākā solījuma summa par Loti, ko apstiprina izsoles vadītājs;

“Komisijas nauda” – summa, ko sastāda procenti no Āmura cenas, kas jāmaksā par Galerijas Birkenfelds pakalpojumiem;

“Viltojums” – tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, un kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai;

"Sekotājs" - tāds darbs, kuru izgatavojis cits mākslinieks un, kas līdzīgs aprakstā minētā mākslinieka manierei un izgatavots viņa dzīves laikā vai vēlāk;

"Novērtējums" – Galerijas Birkenfelds viedoklis par Lotes iespējamo cenu. Novērtējumu var norādīt noteiktā cenu diapazonā – no zemākās cenas līdz augstākai un tam ir informatīva nozīme. Nosakot novērtējumu, ir ņemti vērā tādu pašu vai līdzīgu darbu cenas tirgū, taču tas nenozīmē, ka Lotes pārdošanas cena izsolē sakritīs ar novērtējumā minēto;

“Rezervētā cena” vai “Rezerve” – konfidenciāla summa, par kuru vienojas Izsoļu nams un Pārdevējs (parasti ir augstāka par izsoles katalogā norādīto Sākuma cenu). Zemāk par šo summu Lote netiek pārdota. Katalogā Lotes, kurām ir rezervētā cena, tiek atzīmētas ar zīmi “R” vai "Rezerve". Ja Lotei šāda simbola nav, tas nozīmē, ka tai nav Rezerves cenas.

NILLTFN - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

 

1Piedalīšanās izsolē

1.1.     Lai piedalītos izsolē galerijas telpā, izsoles dienā varat reģistrēties ierodoties galerijā Birkenfelds, vai veicot iepriekšēju reģistrāciju atsūtot reģistrācijas anketu pa pastu vai e-pastu. Lai piedalītos izsolē internetā, jāreģistrējas interneta vietnē www.birkenfelds.lv.

1.1.1. Reģistrācijas anketā jānorāda visi pieprasītie personas dati. Ja anketa netiek aizpildīta Galerija Birkenfelds var liegt dalību izsolē līdz nepieciešamā informācija tiks iesniegta;

1.1.2. Pēc reģistrācijas internetā Galerija Birkenfelds sazināsies ar izsoles dalībnieku un lūgs atsūtīt derīgu personu apliecinošu dokumenta - ID kartes vai pases kopiju. Ja minētie dokumenti netiks iesniegti, Galerija Birkenfelds liegs dalību izsolē līdz nepieciešamā informācija tiks iesniegta;

1.1.3. Saskaņā ar NILLTFN likuma prasībām, Galerija Birkenfelds var lūgt aizpildīt klienta anketu. Ja klienta anketa netiks iesniegta, saskaņā ar NILLTFN likumu Galerija Birkenfelds liegs dalību izsolē līdz nepieciešamā informācija tiks iesniegta;

1.2.      Pēc reģistrācijas tiek piešķirts izsoles dalībnieka numurs. Saņemot dalībnieka numuru, Pircējam ir tiesības piedalīties izsolēs un piedāvāt savu cenu, paaugstinot Lotes cenu par noteiktiem soļiem. Pircējiem, kas piedalās izsolē kā Promesošie solītāji vai internetā ir iespēja norādīt maksimālo cenu, kuru viņi ir gatavi maksāt par attiecīgo Loti.

1.3.     Pirms izsoles Pircējam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti. Pircējam ir jāņem vērā, ka Galerija Birkenfelds piedāvā Loti izsolē tādā izskatā un saglabātības stāvoklī, kādā tā ir saņemta no Pārdevēja. Kļūdas izsoles darbu aprakstā katalogā ir iespējamas, tāpēc Pircējam rūpīgi jāiepazīstas ar Loti pirms izsoles. Pēc pirkuma izdarīšanas pretenzijas netiek pieņemtas.

1.4.     Ja izsole notiek galerijā, izsoles dienā Pircējs, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, ierodas izsoles vietā un pirms izsoles sākuma saņem numurētu lāpstiņu. Katrs Pircējs drīkst izmantot tikai savu numurēto lāpstiņu un nedrīkst nodot to citam. Rūpējoties par drošību un ērtību, izsoles laikā Lotes var tikt demonstrētas, izmantojot video vai foto slaidus. Šajā gadījumā Pircējam ir jāņem vērā, ka dabā Lote var izskatīties citādi. Pēc pirkuma izdarīšanas pretenzijas netiek pieņemtas. Ja Pircējs piedalās izsolē ar interneta starpniecību, tad pirmajā reizē jāveic reģistrācija vietnē www.birkenfelds.lv. Nākamajās izsolēs jau reģistrētajiem Pircējiem jāveic tikai autorizācija.

1.5.     Izsoles laikā galerijā izsoles vadītājs nosauc Lotes Sākuma cenu. Paceļot numurēto lāpstiņu, Pircējs var piedāvāt pirkt Loti par Sākuma cenu vai palielināt Lotes Sākuma cenu par noteiktu naudas summu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām izsoles soļu likmēm. Solot internetā, Pircējs izvēlās summu, apstiprina izvēlēto summu, aktivizējot taustiņu “Solīt” un pabeidz solīšanas darbību aktivizējot taustiņu “Jā” vai “Atcelt”.

1.5.1.   Atsevišķos gadījumos Lotei var būt noteikta Rezervētā cena un to nevar iegādāties par Sākuma cenu.

1.5.2.   Ja Lotei ir noteikta Rezervētā cena un izsoles gaitā tā netiek sasniegta, Lote netiek pārdota.

1.6.     Ja izsoles laikā galerijā divi vai vairāki Pircēji sola vienlaicīgi un ir grūti izšķirt, kuram dot priekšroku, Lote atkārtoti tiek piedāvāta izsolē ar pēdējo solīto cenu, vai arī tiek veikta izloze.

1.7.      Ja internetā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, uzvarētājs ir Pircējs, kuram ir augstāks kārtas numurs izsoles tabulā. Solot internetā Pircējam ir iespēja iestatīt savu augstāko cenu un tā nav redzama citiem izsoles dalībniekiem. Brīdī, kad kāds Pircējs solīs līdzīgu cenu, izsoles sistēma aktivizēs pirmā Pircēja augstāko cenu. Līdzas cenai tiks norādīts datums un laiks, kurā aktivizēta pirmā Pircēja augstākā cena.  Izsoles tabulā ar zemāku kārtas numuru tiks norādīta otrā Pircēja cena, bet ar augstāku kārtas numuru norādīta pirmā Pircēja cena.

1.8.     Izsoles laikā galerijā Pircējs var mutiski apturēt izsoles vadītāju, ja izsoles vadītājs nav pamanījis Pircēja solīto cenu. Izsoles vadītājs var mainīt izsoles gaitu un Lote tiek piedāvāta izsolē, nosaucot cenu, kas nav pamanīta iepriekšējā solīšanā, bet tikai ar nosacījumu, ka tā ir lielāka par pēdējo solīto cenu un nav noslēgusies izsole internetā.

1.9.     Pircējiem, kuri piedalās izsolē ar interneta starpniecību, un Pircējiem izsoles zālē tiek piemēroti vienādi nosacījumi.

1.10.     Izsolē galerijā Lote skaitās pārdota, kad ar trešo izsoles āmura piesitienu un/vai ar frāzi “Pārdots!” izsoles vadītājs apliecina augstākā piedāvājuma pieņemšanu. Izsoles vadītājs āmura piesitienus var paziņot arī mutiski: “Pirmo reizi! Otro reizi! Trešo reizi!”

1.11.    No brīža, kad izsoles vadītājs paziņo frāzi “Pārdots!”, tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums, bet īpašuma tiesības pāriet Pircējam tikai pēc visu šajos noteikumos minēto maksājumu veikšanas pilnā apjomā.

1.12.    Internetā izsoles vadītāja funkcijas veic programma, kas fiksē noteiktā laikā iesniegto cenu. Ja noteiktā laikā pēc Pircēja piedāvātās cenas nav cita augstākas cenas piedāvājuma, tālākā Lotes izsole tiek apturēta un Lote skaitās pārdota Pircējam.

1.13.   Izsoles laikā izsoles vadītājam ir tiesības mainīt izsoles kārtību un izsolīt Loti ar augšupejošu vai lejupejošu soli.

1.14.   Izsoles laikā izsoles vadītājam ir tiesības mainīt Lotes Sākuma cenu, apvienot, dalīt un mainīt Lotes. Izsoles vadītājs var izņemt Loti no pārdošanas jebkurā brīdī, kā arī ignorēt vai nepieņemt izsoles dalībnieka piedāvāto soļa likmi.

1.15.   Ja Pircējs divu mēnešu laikā kopš izsoles notikšanas brīža pierāda, ka nopirktā Lote ir Viltojums, Pircējam ir tiesības pieprasīt šī darījuma anulēšanu. Pārdevēja pienākums ir pārskaitīt saņemto naudas summu Pircējam.

1.16.   Ja Lote ir atzīta par Viltojumu, Galerija Birkenfelds viena gada laikā (pēc īpaši sastādīta atmaksas grafika) atmaksā Pircējam tā samaksāto Komisijas naudu no Āmura cenas.

1.17.   Pircējiem, kuri piedalās izsolē ar interneta starpniecību, jāņem vērā tas, ka izsole notiek saskaņā tikai ar Latvijas laiku. Pircēja atrašanās citā laika joslā nedod tiesības apstrīdēt vai pieprasīt Latvijas Republikas teritorijā notikušas izsoles laika sinhronizāciju ar reālo laiku citos datu nesējos.

 

2. Promesošā solīšana

2.1.     Ja Pircējs nevar piedalīties izsolē personīgi vai veikt to ar pilnvarotās personas starpniecību, izsolē ir iespējams piedalīties t. s. Promesošā solīšanā. Promesošā solīšana ir veicama rakstiski vai izmantojot telefona sakarus.

2.2.     Pircējs, kurš plāno piedalīties Promesošā solīšanā, reģistrējoties aizpilda Promesošā pircēja reģistrācijas formu. Ja Pircējs ir pārliecināts, ka izsoles laikā ar viņu nevarēs sazināties, izmantojot telefona vai interneta sakarus, Pircējs reģistrācijas formā norāda maksimālo cenu, kādu ir gatavs samaksāt par Loti.

2.3.     Izsoles laikā izsoles vadītājs vai tā asistenti telefoniski sazinās ar Promesošajiem Pircējiem.

2.4.     Ja Promesošās solīšanas laikā izsoles vadītājs vai tā asistenti telefoniski nevar sazināties ar Pircēju, vai nezināmu iemeslu dēļ telefona sakari pārtrūkst, Galerijai Birkenfelds nav tiesību pārsniegt Pircēja norādīto maksimālo cenu.

2.5.     Ja Promesošā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc Pircēja reģistrācijas formas iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

2.6.    Ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā Promesošais pircējs un Pircējs, kurš piedalās izsolē personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, bet izsoles vadītājs nevar sazināties ar Promesošo pircēju, priekšroka tiek dota Pircējam, kurš ir ieradies personīgi, vai Pircēja pilnvarotai personai. Pircējam, kurš sola internetā, ir tādas pašas tiesības kā Pircējam zālē.

2.7.     Ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā Promesošais pircējs un Pircējs, kurš piedalās izsolē personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota Pircējam, kurš ir ieradies personīgi, vai Pircēja pilnvarotai personai.

 2.8.     Promesošā Pircēja noteiktā maksimālā cena netiek izpausta.         

3. Izsoles soļu likmes

3.1. Izsoles dalībniekam ir jāiepazīstas ar izsoles soļu likmēm:

Līdz

No 10 EUR līdz 50 EUR – solis 2 EUR

No 51 EUR līdz 100 EUR – solis 5 EUR

No 101 EUR līdz 200 EUR – solis 10 EUR
No 201 EUR līdz 500 EUR – solis 20 EUR
No 501 EUR līdz 1000 EUR – solis 50 EUR
No 1001 EUR līdz 2 000 EUR – solis 100 EUR
No 2001 EUR līdz 5 000 EUR – solis 200 EUR
No 5001 EUR līdz 10 000 EUR – solis 250 EUR
No 10 001 EUR līdz 50 000 EUR – solis 500 EUR

Virs 50 001 EUR – solis 1000 EUR

3.2. Soļa likmi izsoles laikā var noteikt izsoles vadītājs.

4. Samaksa par pirkumu

4.1.    Pircējs veic samaksu izsoles dienā vai arī ne vēlāk kā 5 bankas darba dienu laikā pēc izsoles. Pēc nekustamā īpašuma izsoles Pircējs paraksta rokasnaudas līgumu un iemaksā Pārdevēja kontā rokasnaudu 3% apmērā no Āmura cenas.

4.2.    Pircēja pienākums ir samaksāt Lotes Āmura cenu un Komisijas naudu sekojošā apmērā:

a)  online izsolēs Komisijas nauda ir 18% apmērā no Āmura cenas līdz 30 000 EUR, bet virs 30 001 EUR komisijas nauda tiek aprēķināta līdzīgi kā punktā 4.2 b;

b) no Āmura cenas virs 30 001 EUR Komisijas nauda ir 15% apmērā. Aprēķins tiek veikts sekojoši: no summas līdz 30 000 EUR tiek iekasēti 18%, tad tiek iekasēti 15% no summas, kas pārsniedz 30 001 EUR,

c) pircēji, kas piedalās nekustamā īpašuma izsolēs ir atbrīvoti no Komisijas naudas un visus norēķinus veic tikai ar Pārdevēju;

4.3.     Samaksa par Loti tiek veikta:

  a) maksājot skaidrā naudā, bet ne vairāk kā 7200 EUR,

  b) ar maksājumu kartēm; šajā gadījumā tiek ieturēta papildu maksa par dokumentu noformēšanu + 1,5% apmērā no darījuma summas,

  c) ar starpbankas pārskaitījumu.

  d) maksājot ar PayPal tiek ieturēta papildus maksa +3% no darījuma summas.

  e) iegādājoties nekustamo īpašumu tiek izmantots Pārdevēja bankas darījuma konts.

Gadījumā, ja Pircējs samaksu veic, izmantojot b, c, d punktos minētās metodes, Lote nonāk Pircēja īpašumā tikai pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta Galerijas Birkenfelds kontā.

4.4.    Pircējiem – juridiskajām personām visi maksājumi jāveic, izmantojot starpbanku pārskaitījumu.

4.5.    Ja Pircējs 5 bankas darba dienu laikā pēc izsoles nesamaksā pilnu Āmura cenu un Komisijas naudu:

4.5.1. Galerija Birkenfelds pēc attiecīgas vienošanās ar Pārdevēju saskaņā ar šiem noteikumiem un Pārdevēja līgumu var pieņemt lēmumu, ka izsole daļā par attiecīgo Loti tiek uzskatīta par nenotikušu;

4.5.2.  Galerija Birkenfelds un Pārdevējs var vienoties par kārtību, kādā no Pircēja tiek piedzīti zaudējumi.

4.6.     Galerijai Birkenfelds nav pienākuma maksāt Pārdevējam pienākošos summu, ja Pircējs nespēj veikt pilnu Lotes Āmura cenas samaksu.

4.7.     Galerijai Birkenfelds ir tiesības iekasēt soda naudu par maksājumu kavējumu 2% apmērā mēnesī no Lotes Āmura cenas plus Komisijas naudu par to, ka maksājums nav veikts savlaicīgi 5 bankas darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

4.8.     Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.

4.9.     Ja rēķinu apmaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, kavēto rēķinu iekasēšana var tikt nodota parādu piedziņas uzņēmumam.

4.10.    Saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības apturēt darījumu ar jebkuru Galerijas Birkenfelds klientu.

4.10. 1.  Ja saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienesta lēmums liek apturēt darījumu, bet Pircējs ir samaksājis par Loti, Galerija Birkenfelds veiks naudas līdzekļu atmaksu Pircējam tikai saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu.

4.10. 2.  Ja saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienesta lēmums liek apturēt darījumu, bet Pircējs ir samaksājis par Loti un Galerija Birkenfelds ir atdevusi Loti Pircējam, Pircēja pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas veikt Lotes atgriešanu Galerijai Birkenfelds. Naudas atmaksu Pircējam Galerija Birkenfelds veiks tikai saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu.

4.10.3.  Ja saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienesta lēmums liek apturēt darījumu, bet Pārdevējs ir saņēmis samaksu par Loti, Pārdevēja pienākums ir veikt naudas līdzekļu atmaksu Galerijai Birkenfelds 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas. Tālākās darbības būs atkarīgas no Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumiem.

4.10. 4.  Ja saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienesta lēmums liek apturēt darījumu, Pārdevējs samaksu par Loti saņems tikai saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu. 

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi un nesaskaņas, ko izraisījusi šo Noteikumu ievērošana, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

6.  Citi noteikumi

6.1.      Galerija Birkenfelds ir tiesīga veikt iesniegto personas datu apstrādi, kā arī saņemt Pārdevēja un Pircēja datus no trešajām personām un apstrādāt tos. Izsoles laikā sazinoties ar Promesošo Pircēju, telefona sarunas var tikt ierakstītas.

6.2.      Reģistrējot dalībai izsolē Pircējs tiek reģistrēts Galerijas klientu sarakstā un ar www.mailchimp.com starpniecību sāks saņemt reklāmas materiālus par izstādēm un izsolēm Galerijā. Ja šādu informāciju Pircējs nevēlās saņemt, viņam ir iespēja atteikties. Katrā nosūtītajā reklāmā ir paredzēta atteikuma iespēja, kuru aktivizējot sūtījumi netiks nosūtīti. Vairāk informācijas skatiet SIA Birkenfelds privātuma politika.pdf

6.3.      Pārdevējam un Pircējam pirms izsoles ir pienākums iepazīties ar Izsoles noteikumiem.

6.4.      Pircējs, reģistrējoties izsolei, ar savu parakstu promesošas solīšanas anketā, vai ievietojot piekrišanas atzīmi elektroniskajā reģistrācijas dokumentā, apliecina, ka ir iepazinies ar Izsoles noteikumu saturu un piekrīt tiem.

6.5.      Ja Izsoles noteikumi ir tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tiek uzskatīts to teksts latviešu valodā, bet noteikumu teksti citās valodās – tikai par teksta latviešu valodā tulkojumiem.

6.6.      Izsoles noteikumi ir saistoši un attiecas ne tikai uz Pārdevēju un Pircēju, bet arī uz ikvienu Pircēja un Pārdevēja pilnvarotu personu un tiesību pārmantotāju, neatkarīgi no jebkādām izmaiņām.

6.7.      Virsraksti, darbu apraksti un numerācija Izsoles noteikumos iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Izsoles noteikumu teksta un jēgas skaidrošanai.

6.8.      Bez īpašas saskaņošanas ar Galeriju Birkenfelds izsoles laikā ir aizliegts fotografēt, filmēt un veikt audio ierakstus, lietot mobilos telefonus, rācijas un portatīvos datorus.

6.9.      Galerija Birkenfelds nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas un citu no Galerijas Birkenfelds neatkarīgu apstākļu rezultātā.

6.10.    Galerijai Birkenfelds ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos reklāmas materiālos.

6.11.    Gadījumā, ja izsoles laikā ir traucējumi interneta, vai telefona sakaros (tehniski vai ļaunprātīgi u.c.) un nav iespēja pieņemt likmes no izsoles dalībniekiem, kas sola internetā, izsoles vadītājs pieņem lēmumu:

a) izsole internetā tiek pārtraukta;

b) izsole zālē turpinās. Tiek pieņemti solījumi no dalībniekiem zālē un no promesošajiem solītājiem (pa telefonu un rakstiski);

6.12.    Izsoles noteikumu 6.11. punktā minēto apstākļu noskaidrošanai, pirmajā darba dienā pēc izsoles, līdz plkst. 12:00 pēc Latvijas laika, tiek pieņemtas solītāju pretenzijas vai solījumi.

6.13.    Divu darba dienu laikā pēc izsoles dienas, izsoles vadītājs pieņem gala lēmumu un Galerijas Birkenfelds interneta vietnē www.birkenfelds.lv publicē āmura cenu vai anulē izsoles rezultātus. Ja izsoles rezultāti par Loti tiek anulēti Lote var tikt piedāvāta atkārtotā izsolē.

6.14.   Galerija Birkenfelds var noslēgt vienošanos ar Pārdevēju par viņa īpašuma reklāmu www.birkenfelds.lv mājas lapā, sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Linkedin un izsoļu platformas nomu. Pārdevējam jāiesniedz pierādījumi, par to, ka minētā Lote ir viņa īpašums. Galerijai Birkenfelds ir tiesības ieturēt samaksu par sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem.

6.15.  Jebkuri ziņojumi, kas tiek saņemti no Galerijas Birkenfelds e-pasta vai sūtīti automātiski no www.birkenfelds.lv , www.mailigen.lv , www.mailchimp.com ir tikai informatīvi. Tajos iespējamas kļūdas un/vai nepilnīga informācija. Šādi paziņojumi vienmēr jāpārbauda sazinoties ar Galeriju Birkenfelds. Nepieciešamības gadījumā Galerija Birkenfelds sazināsies ar ziņojuma saņēmēju/iem, precizēs ziņojuma saturu vai to atsauks.